Follow me:

分层与合成|Xie Zilong Photography Museum

分层与合成:中国当代摄影的两个动作及其实践

主办方:谢子龙影像艺术馆

展览时间:2020年5月30日至2020年8月30日

策展人:海杰

执行策展人:盛迪杰

艺术家:蔡东东、陈维、蒋斐然、雷磊、黎朗、李郁&刘波、刘成瑞、鸟头、沈凌昊、宋兮、孙彦初、许宏翔、杨欣嘉、杨圆圆、张晋、张兰坡、张巍、张晓

 

Stratification and Synthesis: Two Actions and Practices in Chinese Contemporary Photography

Organizer: Xie Zilong Photography Museum 

Dates: 30th May 2020-30th August 2020

Curator: Hai Jie

Executive Curator: Sheng Dijie

Artists: Cai Dongdong, Chen Wei, Jiang Feiran, Lei Lei, Li Lang, Li Yu & Liu Bo, Liu Chengrui, Birdhead, Shen Linghao, Song Xi, Sun Yanchu, Xu Hongxiang, Yang Xinjia, Yang Yuanyuan, Zhang Jin, Zhang Lanpo, Zhang Wei, Zhang Xiao

 

Info

Category: